Postdoctoral Fellows

Junaid M. Ansari, M.D., Ph.D.

E-mail: jansar@lsuhsc.edu

Christen J. Boyer, Ph.D.

E-mail: cboye2@lsuhsc.edu


Minsup Lee, Ph.D.

E-mail: mlee15@lsuhsc.edu

Kara Lind, Ph.D.


Nabil Rashdan, Ph.D.

E-mail: nrashd@lsuhsc.edu


Bandana Shrestha, Ph.D.

E-mail: bshre1@lsuhsc.edu